Uninstall Tool supports 35 (!) interface languages:

  • English, Italian, German, Japanese, French, Swedish, Russian, Dutch, Spanish, Brazilian, Danish, Norwegian, Greek, Polish, Hebrew, Chinese, Arabic, Persian, Turkish, Czech, Croatian, Ukrainian, Hungarian, Romanian, Bulgarian, Estonian, Latvian, Slovak, Lithuanian, Korean, Serbian, Belarusian, Georgian, Armenian, Azerbaijani

    You can easily switch to another language using the View menu: